Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Produkt dnia
Producenci
Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin zawiera najważniejsze informacje dotyczące warunków, zasad działania, sprzedaży przez sklep internetowy BAKARO. Regulamin określa również najważniejsze prawa konsumenta i informacje na temat zawierania umów sprzedaży.

 

§1

Informacje o Sprzedawcy

 1. Dane sprzedawcy:

Sklep internetowy BAKARO, działa pod adresem www.bakaro.com.pl lub www.bakaro.eu. Sprzedaż towarów prowadzona jest przez BAKARO Robert Jabłoński z siedzibą w Sierosławiu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod numerem 000077996/2019; adres e-mail bakaropoznan@gmail.com, NIP 8571310407, REGON 8123855840 dalej zwaną „Sprzedającym”.

 1. Adres korespondencyjny: BAKARO Robert Jabłoński ul. Okrężna 2 62-080 Sierosław
 2. Adres wysyłki reklamacji / zwrotów: BAKARO Robert Jabłoński ul. Okrężna 2 62-080 Sierosław
 3. Adres mailowy sklepu internetowego: bakaropoznan@gmail.com
 4. Telefon kontaktowy: 699173903
 5. Obsługa sklepu internetowego odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00

 

§2

Podstawowe definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku poza dniami wolnymi od pracy.

Konto – nieodpłatna usługa Sklepu, oferowana po rejestracji, umożliwiająca założenie indywidulanego konta, dostęp do którego możliwy jest po wprowadzeniu Hasła;

Rejestracja – czynność dokonana przez Klienta umożliwiająca korzystanie ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego

Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas zakładania Konta w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

Klient / Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w sklepie internetowym, na rzecz którego zgodnie z niniejszym regulaminem świadczone są usługi sprzedaży w niniejszym sklepie internetowym, podmiot z którym może zostać zawarta umowa sprzedaży

Regulamin – niniejszy regulamin

Sprzedający  - sklep internetowy BAKARO prowadzony przez BAKARO Robert Jabłoński. pod adresem www.bakaro.com.pl, www.bakaro.eu, Bakaro Robert Jabłoński, NIP 8571310407, CEDiG 000077996/2019,

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.bakaro.com.pl, www.bakaro.eu

Towar - produkty na stronie internetowej Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży

Umowa Sprzedaży - umowa zawartą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Sprzedającym a Klientem na odległość przy użyciu serwisu internetowego Sklepu Internetowego

Zamówienie - oświadczenie Klienta skierowane do Sprzedającego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające typ, rodzaj i liczbę danego Towaru.

Dostawa - czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem wybranej formy wysyłki, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.

Dostawca – podmiot współpracujący ze sprzedającym, odpowiedzialny za dostarczenie towarów

 

§3

Zakupy w sklepie, warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Widoczne ceny towarów zawierają podatek VAT. Na całkowitą cenę zamówienia składają się: ceny za Towar oraz koszty dostawy, jeśli takowe mają zastosowanie w przypadku składanego danego zamówienia.
 2. Klient składający zamówienie jest zobowiązany dodać wybrane towary do koszyka w Sklepie. Klient po skompletowaniu swojego zamówienia wybiera w koszyku sposób dostawy oraz metodę płatności oraz podaje wszystkie wskazane niezbędne dane do realizacji zamówienia.
 3. Klient w podsumowaniu zamówienia jest informowany o wszystkich całkowitych kosztach za towary oraz dostawę, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, poprzez zaakceptowania podsumowania składanego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści oraz zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
 6. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Po zatwierdzeniu zamówienia Sprzedający wysyła za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 8. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży oraz potwierdzenie jej warunków zostaje wysłane na trwałym nośniku za pomocą poczty elektronicznej lub formie papierowej na wskazany podczas składania zamówienia adres.
 10. Kupujący może dokonać zakupów po rejestracji w sklepie lub bez rejestracji poprzez uzupełnianie swoich danych przy każdym składaniu zamówienia.

 

§4

Ceny i płatności

 1. Sposób płatności jest wybierany przez Kupującego.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • Zwykłym przelewem bankowym na wskazany rachunek Sprzedającego (realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków na rachunek bankowy sprzedającego)
 • Gotówką za pobraniem (płatność dokonywana przy dostawie Towarów do Kupującego, płatność jest uiszczana u dostawcy zakupionych Towarów)
 • Gotówką przy odbiorze osobistym u Sprzedającego
 • Za pośrednictwem zewnętrznych systemów szybkich płatności (wskazana strona płatnicza)
 1. W przypadku wybrania płatności z góry, Kupujący ma obowiązek zapłaty za zamówienie w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niewywiązania się z umowy sprzedawca wyśle na trwałym nośniku do Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§5

Dostawa i realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie całej Polski.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostawy Towaru bez wad.
 3. Informacja o liczbie dni potrzebnych na dostawę Towaru zamieszczona jest na stronie internetowej.
 4. Terminy dostawy podane przez Sprzedającego liczone są w dniach roboczych.
 5. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany we formularzu Zamówienia za pomocą sposobu dostawy wskazanego podczas składania zamówienia.
 6. Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie nadania przesyłki przez Sprzedającego w dniu wysłania Tworu do Klienta.
 7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.
 8. Klient ma możliwość osobistego odbioru Towaru.
 9. Sprzedający zgodnie z oświadczeniem klienta za Towary wystawia rachunek lub fakturę.

 

§6

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §7 niniejszego regulaminu.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru przez Kupującego, termin ten upływa po 14 dniach.
 3. Za otrzymanie Towaru przez kupującego uznaje się moment, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta odebrała Towar od Dostawcy.
 4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne tylko po złożeniu przez Kupującego pisemnego jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja wysłana drogą elektroniczną).
 5. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 6. Termin odstąpienie od umowy jest zachowany w momencie wysłania przez Klienta informacji o skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.
 7. W oświadczeniu Kupującego o odstąpieniu od umowy muszą zostać zawarte następujące informacje: dane kupującego, informacje o zwracanych Towarach, data odbioru zamówienia od Dostawcy, czytelny podpis oraz miejsce i data składanego oświadczenia.
 8. Zwrot należności za zwrócone Towary nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Zwrot nastąpi w tej samej formie w jakiej nastąpiła płatność za zakupione Towary, chyba, że strony ustalą inne rozwiązanie.
 10. Klient jest zobowiązany zwrócić Towar na swój koszt, za pośrednictwem poczty lub innego uzgodnionego sposobu dostarczenia zwracanego Towaru.
 11. Towar zwracany nie może mieć znaków użytkowania. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem środków do czasu otrzymania Towarów.
 12. Sprzedawca prosi o zwrot Towarów na adres: BAKARO Robert Jabłoński ul. Okrężna 2 62-080 Sierosław

 

§7

Wyjątki odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi gdy:
 • Przedmiotem zakupu jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według potrzeb i specyfikacji Klienta
 • Zakupiony Towar ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia.
 • Towar jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§8

Reklamacje

 1. Reklamowanie zakupionego Towaru dokonywane jest na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Wady z tytułu rękojmi określone zostały w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca zapewnia dostawę Towarów bez wad fizycznych i prawnych.
 3. W przypadku wady dostarczonego Towaru Klient ma prawo na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym do:
 • Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny
 • Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy - przy wadzie istotnej
 • Wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Usunięcia wady
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w niniejszym regulaminie.
 3. Jeśli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres BAKARO Robert Jabłoński ul. Okrężna 2 62-080 Sierosław
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail sklepu wskazany w niniejszym regulaminie.

 

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§10

Dane osobowe

 1. Sprzedający jest Administratorem danych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu internetowego.
 2. Dane przekazywane są dobrowolnie przez Kupującego w ramach rejestracji bądź składania zamówienia bez rejestracji.
 3. Dane są przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia składnego przez Kupującego, świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
 4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 5. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz zgody wyrażonej na podstawie prawa przez Kupującego.
 6. Wszystkie dane są przekazywane przez Kupującego dobrowolnie z zastrzeżeniem, że nie podanie niektórych danych uniemożliwia realizację zamówienia bądź rejestracje na stronie internetowej.
 7. Kupujący ma prawo dostępu do treści danych posiadanych przez Sprzedającego, do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 8. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 9. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe.
 10. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

§11

Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Konsumentowi.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do podmiotu niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§12

Informacje końcowe

 1. Każde składane zamówienie w sklepie jest odrębną umową sprzedaży. Przy zawieraniu każdej umowy sprzedaży konieczna jest ponowna akceptacja regulaminu.
 2. Umowa zawierana jest na czas potrzebny do realizacji zamówienia,
 3. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają praw Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Klient zobowiązany ma zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl